top of page
Logo-White.png

retreat

Đà Lạt

Chầm Chậm Mà Sống

ăn lành, sống chậm

Bạn sẽ được

  • Thải độc Thân & Tâm 

  • Thư giãn sâu thông qua thiền và yoga

  • Kết nối lại với bản thân thông qua thiên nhiên và sự hỗ trợ của bạn bè

  • Đánh thức sức mạnh tự chữa lành thông qua dinh dưỡng và thức ăn 

  • Cải thiện lối sống cũ bằng cách ứng dụng những kiến thức đã học   

IMG_4115.jpg
bottom of page